Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Naam: VZW De Kringloopwinkel Deltagroep, RPR Gent afdeling Kortrijk

Maatschappelijke zetel: Warande 9, 8501 Kortrijk-Heule

KBO/BTW nummer: BE 455.224.265 Telefoonnummer: (+32) (0)56/ 234520

E-mailadres: info@dekringloopwinkel.be

1. Algemeen

 • Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de kringloopwinkel is tot stand gekomen in de winkel van de kringloopwinkel.
 • Onder levering wordt verstaan de levering van de kringloopwinkel aan de koper van een door de koper gekochte zaak.
 • Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de kringloopwinkel.
 • Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de kringloopwinkel van zaken die door de enkele afgifte aan de kringloopwinkel of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de kringloopwinkel.

2. Aansprakelijkheid

 • De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de kringloopwinkel te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door de kringloopwinkel als materialen zonder eigenaar of waarvan de eigenaar afstand heeft genomen, hetzij als achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend Uitzondering hierop vormen bepaalde attributen die door De Kringloopwinkel ingekocht en als ‘nieuw’ te koop aangeboden worden, verder ‘nieuwe attributen’ genoemd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans zeer groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door de kringloopwinkel kunnen gekend zijn en dat het om tweedehandsgoederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid. Deze omstandigheden betreffen onder meer de onzekerheid over de identiteit van de producent, van de importeur en van de opeenvolgende kopers en gebruikers, alsook de buitenmatig lage verkoopprijs en de onmogelijkheid van een deskundig nazicht van de zaak voorafgaand aan de verkoop. Dit geldt niet voor ‘nieuwe attributen’.

3. Betalingen

 • Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van de kringloopwinkel, tenzij anders overeengekomen.
 • Facturen zijn eisbaar in de vestigingsgemeente van de winkel en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn.
 • In geval van niet-betaling behoudt de kringloopwinkel het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.
 • Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met intresten, begroot op 12% per jaar. Ingeval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de vijftiende dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het initiële factuurbedrag, met een minimum van 37,19 EUR .

4. Afhalingen

 • Indien de koper binnen de 7 kalenderdagen of in voorkomend geval op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald, dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de kringloopwinkel recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 40% van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 • Indien de kringloopwinkel de zaak niet heeft geleverd op de overeengekomen datum, dan heeft de koper de keuze tussen ontbinding van de koop met terugbetaling van de reeds betaalde koopsom en verlenging van de overeengekomen leveringstermijn met twee maanden.

5. Levering

 • Goederen worden geleverd op het gelijkvloers, tenzij anders overeengekomen. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in de kringloopwinkel.
 • Goederen worden op het adres van levering door het kringloopcentrum niet gemonteerd, noch gedemonteerd.
 • Tussen koper en verkoper kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan de kringloopwinkel. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.

6. Klachten

 • Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de kringloopwinkel en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.

De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

Tweedehandswinkel

... en veel meer

De Kringloopwinkel is een tweedehandswinkel voor betaalbare tweedehandskledij, meubelen, huisraad, curiosa en nog veel meer.

Wij zamelen lokaal in en verkopen eveneens lokaal in onze 7 winkels en De Kringloopwinkel Outlet voor meubelen in Heule en kledij in Kortrijk.

Maatwerk

Duurzaam & sociaal

Onze duurzame aanpak heeft een belangrijke sociaal aspect.

De Kringloopwinkel is een maatwerkbedrijf dat in ons werkingsgebied - regio Zuid-West-Vlaanderen en Kruisem - mensen een job geeft die anders heel moeilijk aan de slag kunnen.

Vlaanderen is duurzaam ondernemen
Share This