Selecteer een pagina

Gemeenschapsdienst houdt mensen bezig, ja … Maar is het een weg uit armoede en isolement? Helpt het de eigenwaarde vergroten? Neen …

Eva Verraes, directeur van SST (Samen Sociaal Tewerkstellen) schreef er, naar aanleiding van een artikel in De Tijd (‘Kleren sorteren voor 1,25 euro/uur’) een boeiend opiniestuk over:

Investeer in écht werk!

Mensen willen werken. Mensen willen zinvol kunnen bijdragen aan de samenleving. Dat geeft hen naast een inkomen ook zelfwaarde en status. Dit geldt voor ons allemaal. En dit geldt ook voor de meer dan 8.000 mensen, hoofdzakelijk uit kansengroepen, die bij de sociale werkplaatsen een volwaardige job vinden. Dat merken we elke dag, in onze kringwinkels en sociale restaurants, bij onze biolandbouwbedrijven en groenaannemers.

Duurzame tewerkstelling is het doel. En voor alle betrokkenen is dit een overduidelijke win win. Werklozen worden in volwaardige tewerkstelling ingeschakeld. Werk is een motor van re-integratie dankzij groeiende zelfredzaamheid en zelfwaardering. Werk draagt bij tot een hogere levenstandaard, een daling van de sociale kosten en versterkt de sociale cohesie. Ons hoef je dus niet te overtuigen van de maatschappelijke meerwaarde van het activeren van mensen. Integendeel, we zouden nog veel meer werkzoekenden een zinvolle job kunnen aanbieden dan de huidige 8000.

En neen, gemeenschapsdienst is geen oplossing. De oorzaak ligt niet bij de individuele werkloze noch bij de leefloners. Het is een collectieve verantwoordelijkheid waarbij het probleem zich voornamelijk situeert aan de kant van de Vlaamse en de federale overheid die het groeipotentieel van de sociale economie, en in het bijzonder van sociale werkplaatsen, onbenut laat.

Het gebrek aan de juiste beleidskeuzes laat een substantieel volume volwaardige en duurzame tewerkstelling van deze langdurig werklozen ongebruikt. Uit  een  bevraging  van  onze  leden  blijkt dat per 1 januari 2018 1.000 jobs (!) kunnen gecreëerd worden. Geen loze woorden maar een engagement waar voldoende economische activiteit tegenover staat en 1.000 mensen wellicht duurzaam uit de werkloosheid haalt.

Maar het is ook de verantwoordelijkheid van reguliere werkgevers. Jobs jobs jobs! Waar is het engagement om ook mensen uit kansengroepen aan te werven, al dan niet na een doorstroomtraject uit sociale economie? De sector is vragende partij voor concrete samenwerking.

Dus beste overheden, investeer in écht werk. Als men mensen wil laten bijdragen aan de samenleving onder het motto ‘voor wat hoort wat’ creëer dan volwaardige kansen voor hen. Enkel door middel van zinvol en betaald werk kunnen mensen opnieuw duurzaam integreren in de samenleving. Sneeuw ruimen helpt dan misschien wel de voetganger, maar niet de werkzoekende. Waarom dit soort dwangmaatregelen initiëren en financieren als de sociale werkplaatsen al jarenlang vragende partij zijn om tewerkstelling voor langdurig werkzoekenden uit te breiden?

Eva Verraes, directeur SST

Share This